Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 50% Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e Maturës shtetërore ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
50% - Nota mesatare e grup lëndëve Kimi dhe Biologji. Lendet qe nuk perfshihen ne gruplendet e perzgjedhura nuk vleresohen me 0 pike. Ne llogaritjen e mesatares perfshihen vetem lendet qe kane vleresime.

Kritere në bazë të profilit të shkollës

Kriteri
Kliko këtu për Koeficientët sipas profileve

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat