Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 40% Do të pranohen në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor në Fushat e Veprimtarisë Fizike, Të Shëndetit ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Kandidatët i nënshtrohen konkurimit të testimit praktik konform testeve të miratuara nga Senati i UST dhe të shpallura në faqen web UST. Kandidatët vlerësohen me pikë të grumbulluara bazuar në rezultatet e konkursit në testimin praktik të UST dhe të notës mesatare të shkollës së mesme. Sipas Vendimi ... Më shumë
Kandidatët që konkurojnë në këtë program studimi, duhet të plotësojnë kushtet shëndetësore sipas Kartelës Mjekësore të miratuar nga UST dhe të shpallur në faqen web të UST.

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat