Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 30% Në zbatim të Vendimit të Senatit Akademik të UART, pikët maksimale për konkurim janë 200. 30% e tota ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Pranimet në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë Bachelor, me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2019-2020, bëhen mbi bazën e rezultateve të Maturës Shtetërore dhe rezultateve të fituara në konkursin e pranimit, të organizuara nga Fakulteti i Artit Skenik. Infor ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat