Programi i studimit: Ekonomi Turizem


Lenda Viti Semestri Kreditet
Njohuri matematikore 1 lende vjetore
Moduli 1 Matematikë e përgjithshme 1 Semestri 1
Moduli 2 Matematikë financiare 1 Semestri 2
Statistikë 1 Semestri 2
Njohuri ekonomiksi 1 lende vjetore
Moduli 1 Hyrje në ekonomi 1 Semestri 1
Moduli 2 Mikroekonomi 1 Semestri 2
Njohuri Marketingu dhe Menaxhimi 1 lende vjetore
Historia e ekonomisë 1 Semestri 1
Moduli 1 Bazat e marketingut 1 Semestri 1
Moduli 2 Manaxhim biznesi 1 Semestri 1
E drejtë biznesi 1 Semestri 2
Bazat e Financës 1 Semestri 2
Bazat e Financës 2 Semestri 2
E drejtë biznesi 2 Semestri 2
Moduli 2 Manaxhim biznesi 2 Semestri 1
Moduli 1 Bazat e marketingut 2 Semestri 1
Historia e ekonomisë 2 Semestri 1
Makroekonomi 2 Semestri 1
Parimet dhe Kontabiliteti Financiar 2 lende vjetore
Moduli 1: Parimet e Kontabilitetit 2 Semestri 1
Muduli 2: Kontabiliteti Financiar 2 Semestri 2
Njohuri Menaxheriale 2 lende vjetore
Moduli 1: Sipërmarrja dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 2 Semestri 1
Moduli 2: Menaxhim Operacional 2 Semestri 1
Moduli 3: Menaxhim Strategjik 2 Semestri 2
Financa Publike 2 Semestri 2
Informatike 2 Semestri 2
Etika e Biznesit 2 Semestri 1
Shkrim Akademik 2 Semestri 2
Gjuhë e huaj (Anglisht) 2
Gjuhë e huaj (Frengjisht) 2
Gjuhë e huaj (Italisht) 2
Njohuri Marketingu dhe Menaxhimi 2 lende vjetore
Moduli 2 Mikroekonomi 2 Semestri 2
Moduli 1 Hyrje në ekonomi 2 Semestri 1
Njohuri ekonomiksi 2 lende vjetore
Statistikë 2 Semestri 2
Moduli 2 Matematikë financiare 2 Semestri 2
Moduli 1 Matematikë e përgjithshme 2 Semestri 1
Njohuri matematikore 2 lende vjetore

Kthehu te Lista